confirm
close
confirm
close
close

RAZEM 0,00 zł

RAZEM 0,00 zł

INFOLINIA:
PN - PT: 7:00 - 15:00
TEL: 535 410 810
SALON FIRMOWY:
PN - PT: 10:00 - 18:00 / SB: 9:00 - 14:00
TEL: 664 974 668
UL. WIŚLANA 25, BYDGOSZCZ
UE
Nowoczesne meble drewniane - The Beds

 

 

 

Render

Projekt unijny w ramach Funduszy Regionalnych

 

 

Mając na uwadze wygodę naszych klientów, wdrożyliśmy unikatowy system ofertowania, który umożliwia Państwu uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu oraz dokonanie modyfikacji w wybranych przez Państwa produktach.

 

 

 

Cele projektu

 

Realizacja projektu doprowadzi do powstania innowacyjnego w skali międzynarodowej przedsiębiorstwa, wytwarzającego kastomizowane meble z drewna litego. Opracowana w ciągu roku, własna, autorska Technologia UMC, obejmująca swym zakresem kluczowe obszary budowania łańcucha wartości produktu, takie jak: marketing, przygotowanie produkcji i proces technologiczny, jest technologią spójną i gotową do wdrożenia. Jej wdrożenie doprowadzi do powstania zautomatyzowanej fabryki, dzięki której Klient będzie mógł uczestniczyć w procesie projektowania mebla, zobaczyć go w zaaranżowanym pomieszczeniu, w wirtualnej rzeczywistości (gogle Virtual Reality) za pośrednictwem smartfona lub u siebie w domu za pośrednictwem rozszerzonej rzeczywistości (Augumented Reality) - przed zakupem i bez wychodzenia z domu.

 

Dzięki wdrożeniu Technologii UMC będzie możliwe wytwarzanie na rynku nowego produktu, którym jest mebel z litego drewna, kastomizowany przez klienta w sposób nieograniczony, z terminem dostawy nie dłuższym niż 21 dni kalendarzowych, i procesem produkcyjnym trwającym 10-16 dni roboczych. Przyjmuje się, iż wdrożenie technologii UMC pozwoli na zbudowanie i utrzymanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa STWD przez okres nie krótszy niż 10 lat.

 

Projekt swym zakresem obejmuje budowę nowoczesnej i zautomatyzowanej hali maszyn, inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, co umożliwi wdrożenie nowej technologii oraz doprowadzi do zasadniczej i całościowej zmiany istniejącego procesu produkcyjnego. W wyniku tej inwestycji możliwe będzie w sposób usystematyzowany, przemyślany i skuteczny oferowanie on-line innowacyjnej usługi masowej personalizacji mebli z litego drewna wraz z ich wytwarzaniem oraz dostarczaniem do finalnego klienta. Do prezentacji i dystrybucji produktów zostanie użyty wielojęzyczny, będący własnością beneficjenta, sklep internetowy www.beds.pl, z ugruntowaną pozycją na rynku i odwiedzalnością blisko 100.000 użytkowników/m-c.

 

 

 

Planowane efekty

 

Realizacja projektu doprowadzi do powstania innowacyjnego w skali międzynarodowej przedsiębiorstwa, wytwarzającego kastomizowane meble z drewna litego. Opracowana w ciągu roku, własna, autorska Technologia UMC, obejmująca swym zakresem kluczowe obszary budowania łańcucha wartości produktu, takie jak: marketing, sprzedaż, przygotowanie produkcji i proces technologiczny, jest technologią spójną i gotową do wdrożenia. Jej wdrożenie doprowadzi do powstania jedynego na świecie przedsiębiorstwa, dzięki któremu Klient będzie mógł uczestniczyć w procesie projektowania mebla, zobaczyć go w zaaranżowanym pomieszczeniu, w wirtualnej rzeczywistości (gogle Virtual Reality) za pośrednictwem smartfona lub w domu za pośrednictwem rozszerzonej rzeczywistości (Augumented Reality) - przed zakupem i bez wychodzenia z domu. Do prezentacji i dystrybucji produktów zostanie użyty wielojęzyczny, będący własności beneficjenta, e-sklep o ugruntowanej pozycji na rynku europejskim, z odwiedzalnością blisko 100.000 użytkowników miesięcznie.

 

Realizacja inwestycji przyniesie również następujące efekty:

1. Zasadniczą zmianę procesu technologicznego, opartego na systemie elastycznego wytwarzania wyrobów kastomizowanych ("każdy inny") - innowacja procesowa;

2. Wdrożenie innowacji nietechnologicznej w zakresie organizacji przedsiębiorstwa w oparciu o założenia idei masowej kastomizacji (schemat procesu UMC);

3. Utworzenie 4 nowych miejsc pracy z uwzględnieniem polityki równych szans.

4. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa - dzięki inwestycji przedsiębiorstwo zaoferuje na rynku nowy atrakcyjny produkt: mebel kastomizowany z litego drewna (innowacja produktowa), co będzie implikowało wzrost przychodów ze sprzedaży;

5. Zaangażowanie klienta w proces projektowy, co wpisuje przedsięwzięcie w ideę "wspólnego tworzenia";

6. Pozytywne oddziaływanie na środowisko naturalne poprzez ekoinnowacje i rozwiązania proekologiczne (pkt. IV.5. Załączonej Technologii);

 

 

 

Wartość projektu

 

5 796 375,00 PLN

 

 

 

Wkład Funduszy Europejskich

 

2 591 875,00 PLN

 

 

 

 

Render

 

 

 

 


 

 

 

Oferta w postępowaniu do zapytania nr 1/STWD/2018

 

 

 

Termin składania ofert

 

do dnia 06-07-2018

 

 

 

Numer ogłoszenia

 

1118492

 

 

 

Status ogłoszenia

 

Aktualne

 

 

 

Miejsce i sposób składania ofert

 

Termin składania ofert: do dnia 06-07-2018 do godziny 10:00 Za datę złożenia oferty uznaje się datę wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie wskazanym w Zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.

 

Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z załącznikami będącą odpowiedzią na niniejsze zapytanie należy dostarczyć w formie papierowej w zamkniętej kopercie na adres Zamawiającego: STWD Roman Bilecki, ul. Wiślana 25, 85-773 Bydgoszcz.

 

Sposób składania ofert: Składane oferty należy podpisać i opieczętować. Każdy dokument powinien być podpisany przez osobę upoważnioną do podpisywania w imieniu Oferenta. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w kopercie lub innym opakowaniu opatrzonym następującym napisem: „Oferta w postępowaniu do zapytania nr 1/STWD/2018. Nie otwierać przed godziną 11:00 dnia 29-06-2018”

 

 

 

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

 

Tomasz Bilecki

 

 

 

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

 

607 430 382

 

 

 

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja w postaci Projektu budowlanego oraz Specyfikacji technicznej udostępnionych w siedzibie Zamawiającego (w wersji elektronicznej) oraz on-line pod łączem internetowym: https://beds.pl/zapytania_ofertowe/1_STWD_2018.zip

 

Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia dokumentacji projektowej każdemu zainteresowanemu oferentowi.

 

Zakres zamówienia stanowią roboty budowlano-instalacyjne w systemie generalnego wykonawstwa określone dokumentacją w postaci Projektu budowlanego hali produkcyjnej (Załącznik nr 1 i 2), pozwolenia na budowę (Załącznik nr 3) oraz Specyfikacji technicznej uzupełniającej (Załącznik nr 4), w szczególności:

1. Roboty ziemne i fundamentowe;

2. Konstrukcja stalowa wraz konstrukcją pod reklamę dachową;

3. Okładziny ścian i pokrycie dachowe;

4. Świetliki dachowe;

5. Zadaszone wiaty;

6. Prace murarskie i wykończeniowe;

7. Posadzka przemysłowa wraz z fundamentami pod maszyny*;

8. Dostawa oraz montaż bram, drzwi wewnętrznych i zewnętrznych;

9. Zagospodarowanie terenu wraz z zjazdem;

10. Instalacje sanitarne zewnętrzne;

11. Instalacja wod-kan;

12. Instalacja grzewcza wraz z węzłem cieplnym (bez prac przyłączeniowych)*;

13. Instalacja wentylacji mechanicznej*;

14. Instalacja sprężonego powietrza (bez sprężarki i zbiornika);

15. Instalacja elektryczna wewnętrzna i zewnętrzna*;

16. Instalacja odgromowa;

17. Instalacja teletechniczna (sieci komputerowej)*;

 

* Informacje uzupełniające znajdują się w Specyfikacji technicznej (Załącznik nr 4)

 

 

 

Kategoria ogłoszenia

 

Roboty budowlane

 

 

 

Podkategoria ogłoszenia

 

Roboty budowlane

 

 

 

Miejsce realizacji zamówienia

 

Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat: Bydgoszcz Miejscowość: Bydgoszcz

 

 

 

Opis przedmiotu zamówienia

 

 

 

Cel zamówienia

 

Budowa hali maszyn o powierzchni łącznej 1095,39 m2 wraz z wiatami i infrastrukturą techniczną.

 

 

 

Przedmiot zamówienia

 

Budowa hali maszyn o powierzchni łącznej 1095,39 m2 wraz z wiatami i infrastrukturą techniczną.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja w postaci Projektu budowlanego oraz Specyfikacji technicznej udostępnionych w siedzibie Zamawiającego (w wersji elektronicznej) oraz on-line pod łączem internetowym: https://beds.pl/zapytania_ofertowe/1_STWD_2018.zip

 

Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia dokumentacji projektowej każdemu zainteresowanemu oferentowi.

 

Zakres zamówienia stanowią roboty budowlano-instalacyjne w systemie generalnego wykonawstwa określone dokumentacją w postaci Projektu budowlanego hali produkcyjnej (Załącznik nr 1 i 2), pozwolenia na budowę (Załącznik nr 3) oraz Specyfikacji technicznej uzupełniającej (Załącznik nr 4), w szczególności:

1. Roboty ziemne i fundamentowe;

2. Konstrukcja stalowa wraz konstrukcją pod reklamę dachową;

3. Okładziny ścian i pokrycie dachowe;

4. Świetliki dachowe;

5. Zadaszone wiaty;

6. Prace murarskie i wykończeniowe;

7. Posadzka przemysłowa wraz z fundamentami pod maszyny*;

8. Dostawa oraz montaż bram, drzwi wewnętrznych i zewnętrznych;

9. Zagospodarowanie terenu wraz z zjazdem;

10. Instalacje sanitarne zewnętrzne;

11. Instalacja wod-kan;

12. Instalacja grzewcza wraz z węzłem cieplnym (bez prac przyłączeniowych)*;

13. Instalacja wentylacji mechanicznej*;

14. Instalacja sprężonego powietrza (bez sprężarki i zbiornika);

15. Instalacja elektryczna wewnętrzna i zewnętrzna*;

16. Instalacja odgromowa;

17. Instalacja teletechniczna (sieci komputerowej)*;

 

* Informacje uzupełniające znajdują się w Specyfikacji technicznej (Załącznik nr 4)

 

Informacje dodatkowe w zakresie przedmiotu zamówienia:

 

a) Realizacja przedmiotu zamówienia musi odbyć się zgodnie ze sztuką budowlaną, normami technicznymi i w sposób umożliwiający odbiór inwestycji i uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie oraz poniesienia wszelkich kosztów niezbędnych do jego uzyskania;

b) Wartość oferty winna być skalkulowana na podstawie udostępnionej dokumentacji projektowej, z możliwością przedstawienia rozwiązań równoważnych. Rozwiązania równoważne nie mogą wpływać na pogorszenie parametrów technicznych budynku, opisanych w dokumentacji projektowej.

c) W przypadku zastosowania rozwiązań równoważnych, Oferent zobowiązany jest do załączenia do oferty specyfikacji technicznej tych rozwiązań;

d) W przypadku potrzeby wykonania projektów zamiennych, projektów wykonawczych lub zastosowania materiałów/urządzeń równoważnych Oferent wybrany do realizacji Zamówienia, zobowiązany jest do przygotowania i dostarczenia projektów oraz dokumentacji technicznej przed przystąpieniem do ich realizacji;

e) Przedmiot zamówienia obejmuje konieczność uzyskania przez wybranego Oferenta wszelkich odbiorów technicznych do uzyskania pozwolenia na użytkowania włącznie;

f) W skład przedmiotu zamówienia NIE wchodzi instalacja odciągu trocin wraz z filtrem modułowym.

 

 

 

Kod CPV

 

45000000-7

 

 

 

Nazwa kodu CPV

 

Roboty budowlane

 

 

 

Harmonogram realizacji zamówienia

 

Termin wykonania zamówienia:

rozpoczęcie: do 3 dni od daty przekazania placu budowy,

zakończenie: najpóźniej do dnia 28.02.2019

 

Za zakończenie wykonania Zamówienia rozumie się łącznie:

wykonanie wszelkich robót zgodnie z przedłożoną Ofertą i Umową zakończonych podpisaniem końcowego protokołu odbioru robót;

uzyskanie pozwolenia na użytkowanie,

przeprowadzenie rozruchu,

przeszkolenie z obsługi oraz opracowanie szczegółowej instrukcji eksploatacji w zakresie zainstalowanych urządzeń i instalacji,

przekazanie Zamawiającemu certyfikatów na znak bezpieczeństwa, certyfikatów zgodności i aprobat technicznych, zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane,

przekazanie dokumentacji powykonawczej w dwóch egzemplarzach;

 

 

 

Załączniki

 

Kosztory ofertowy

Formularz ofertowy

Pozwolenie na budowę

Zapytanie ofertowe - roboty budowlane 1/STWD/2018

 

 

 

Pytania i wyjaśnienia

 

Brak pytań i wyjaśnień

 

 

 

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

 

Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie złożonego przez Oferenta aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty.

 

 

 

Wiedza i doświadczenie

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy posiadają odpowiednie doświadczenie w realizacji robót budowlanych odpowiadających charakterem przedmiotowi Zamówienia.

 

Dla potwierdzenia spełnienia warunku Oferent zobowiązany jest wykazać w formie dołączonych referencji, że w ostatnich 3 latach zrealizował co najmniej 1 zadanie polegające na budowie hali produkcyjnej lub magazynowej wraz z infrastrukturą techniczną o łącznej powierzchni ponad 800 m2. Referencje powinny zawierać co najmniej informacje o zakresie wykonanych prac oraz czy prowadzone roboty zostały wykonane w sposób należyty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

 

 

 

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy dysponują osobą odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń.

 

Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedstawionych danych osobowych osoby przewidzianej do pełnienia funkcji kierownika budowy wraz z informacjami na temat posiadanych kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykazania spełnienia warunków udziału.

 

 

 

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, pozwalającej na realizację zadania.

 

Dla potwierdzenia spełnienia warunku Oferent musi przedstawić kopię polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę co najmniej 0,5 mln. zł netto..

 

 

 

Dodatkowe warunki

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

 

Dla potwierdzenia spełnienia warunku Oferent odpowiadając na Zapytanie ofertowe, powinien złożyć Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do przedmiotowego Zapytania.

 

 

 

Warunki zmiany umowy

 

Zamawiający zastrzega, że planowany termin realizacji Zamówienia może ulec zmianie w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie przewidywał lub nie mógł przewidzieć w dniu przygotowania Zapytania ofertowego. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu zakończenia Zamówienia z przyczyn niezależnych po uzyskaniu zgody Instytucji Zarządzającej na wydłużenie terminu realizacji tego zadania w ramach realizacji projektu.

 

 

 

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

 

Ofertę należy sporządzić na Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego.

 

Do oferty należy dołączyć załączniki wymienione w formularzu i zapytaniu ofertowym:

 

1. Kosztorys ofertowy stanowiący podstawę ustalenia ceny oraz planowany harmonogram prac, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 7 do Zapytania ofertowego.

2. Opis i specyfikację rozwiązań równoważnych w stosunku do założeń Projektu budowlanego i Specyfikacji technicznej uzupełniającej.

3. Dokumenty wymienione w pkt. IV Zapytania ofertowego potwierdzające spełnienie warunków uczestnictwa w postępowaniu:

a) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty.

b) Dane osobowe osoby przewidzianej do pełnienia funkcji kierownika budowy wraz z informacjami na temat posiadanych kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykazania spełnienia warunków udziału.

c) Referencje, że w ostatnich 3 latach zrealizował co najmniej 1 zadanie polegające na budowie hali produkcyjnej lub magazynowej wraz z infrastrukturą techniczną o łącznej powierzchni ponad 800 m2. Referencje powinny zawierać co najmniej informacje o zakresie wykonanych prac oraz czy prowadzone roboty zostały wykonane w sposób należyty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

d) Kopię polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę co najmniej 0,5 mln. zł netto.

e) Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do przedmiotowego Zapytania.

 

 

 

Ocena oferty

 

 

 

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

 

Zamawiający zastrzega, że planowany termin realizacji Zamówienia może ulec zmianie w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie przewidywał lub nie mógł przewidzieć w dniu przygotowania Zapytania ofertowego. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu zakończenia Zamówienia z przyczyn niezależnych po uzyskaniu zgody Instytucji Zarządzającej na wydłużenie terminu realizacji tego zadania w ramach realizacji projektu.

 

 

 

Wykluczenia

 

Oferta będzie podlegała odrzuceniu, jeżeli:

a) Treść oferty nie odpowiada treści Zapytania ofertowego;

b) Oferta złożona przez Oferenta nie spełnia wymogów określonych w Zapytaniu ofertowym;

c) Oferta została złożona po wyznaczonym terminie;

d) Oferta nie zawiera wszystkich wymaganych informacji i dokumentów zgodnie z pkt. VII „Informacje na temat sposobu złożenia oferty”

e) Oferta została złożona przez Oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobowych lub kapitałowych.

 

 

 

Zamawiający - Beneficjent

 

 

 

Nazwa

 

STWD ROMAN BILECKI

 

 

 

Adres

 

Wiślana 25
85-773 Bydgoszcz
kujawsko-pomorskie , Bydgoszcz

 

 

 

Numer telefonu

 

52 344 08 08

 

 

 

NIP

 

5540155766

 

 

 

Tytuł projektu

 

Wdrożenie wyników prac B+R w postaci nowej, autorskiej Technologii Nieograniczonej Masowej Kastomizacji (UMC) pozwalającej na masową produkcję i sprzedaż on-line personalizowanych mebli z litego drewna.

 

 

 

Numer projektu

 

RPKP.01.06.02-04-0201/16-00

 

 

 

 


 

 

 

Dostawa obrabiarek i urządzeń do obróbki drewna

 

 

 

Termin składania ofert

 

do dnia 06-07-2018

 

 

 

Numer ogłoszenia

 

1121961

 

 

 

Status ogłoszenia

 

Aktualne

 

 

 

Miejsce i sposób składania ofert

 

Termin składania ofert: do dnia 06-07-2018 do godziny 10:00 Za datę złożenia oferty uznaje się datę wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie wskazanym w Zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.

 

Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z załącznikami będącą odpowiedzią na niniejsze zapytanie należy dostarczyć w formie papierowej w zamkniętej kopercie na adres Zamawiającego: STWD Roman Bilecki, ul. Wiślana 25, 85-773 Bydgoszcz.

 

Sposób składania ofert: Składane oferty należy podpisać i opieczętować. Każdy dokument powinien być podpisany przez osobę upoważnioną do podpisywania w imieniu Oferenta. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w kopercie lub innym opakowaniu opatrzonym następującym napisem: „Oferta w postępowaniu do zapytania nr 1/STWD/2018. Nie otwierać przed godziną 11:00 dnia 29-06-2018”

 

Ofertę należy sporządzić na Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego oraz dołączyć:

1. Szczegółową specyfikację techniczną obrabiarek zawierająca co najmniej wszystkie parametry określone w Załączniku nr 1 do zapytania, która będzie potwierdzać parametry zawarte w tabelach ofertowych maszyn.

2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych wg załącznika nr 3.

3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

 

Miejsce i termin otwarcia ofert: Otwarcie ofert odbędzie się 07-06-2018 o godzinie 11:00 w siedzibie Zamawiającego.

 

 

 

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

 

Tomasz Bilecki

 

 

 

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

 

607 430 382

 

 

 

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

 

Przedmiot zamówienia to łącznie 7 obrabiarek i urządzeń dedykowanych do obróbki drewna, których dokładna specyfikacja techniczna, parametry i opis stanowią Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Obrabiarki i urządzenia będące przedmiotem zamówienia to w szczególności:

1. Sterowane numerycznie centrum obróbcze 5-osiowe w wersji bramowej do frezowania i wiercenia elementów z drewna – 1 szt.

2. Numerycznie sterowane centrum obróbcze 4-osiowe w wersji bramowej lub wysięgnikowej do frezowania i wiercenia elementów z drewna – 1 szt.

3. Numerycznie sterowane pionowe centrum obróbcze do obróbki elementów z drewna – 1 szt.

4. Sterowana numerycznie pilarka panelowa do rozkroju płyt – 1 szt.

5. Automatyczna strugarka profilująca z 5 agregatami frezującymi z systemem automatycznie wskazującym nastawy wrzecion – 1 szt.

6. Sterowana numerycznie szlifierka taśmowa z dwoma agregatami do obróbki powierzchni drewnianych – 1 szt.

7. Automatyczna prasa do montażu korpusów mebli skrzyniowych dla maksymalnych wymiarów korpusów – 1 szt.

 

 

 

Kategoria ogłoszenia

 

Dostawy

 

 

 

Podkategoria ogłoszenia

 

Dostawy inne

 

 

 

Miejsce realizacji zamówienia

 

Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat: Bydgoszcz Miejscowość: Bydgoszcz

 

 

 

Opis przedmiotu zamówienia

 

 

 

Cel zamówienia

 

Dostawa obrabiarek jest częścią projektu „Wdrożenie wyników prac B+R w postaci nowej, autorskiej Technologii Nieograniczonej Masowej Kastomizacji (UMC) pozwalającej na masową produkcję i sprzedaż on-line personalizowanych mebli z litego drewna” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

 

 

Przedmiot zamówienia

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia to łącznie 7 obrabiarek i urządzeń dedykowanych do obróbki drewna, których dokładna specyfikacja techniczna, parametry i opis stanowią Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Obrabiarki i urządzenia będące przedmiotem zamówienia to w szczególności:

1. Sterowane numerycznie centrum obróbcze 5-osiowe w wersji bramowej do frezowania i wiercenia elementów z drewna – 1 szt.

2. Numerycznie sterowane centrum obróbcze 4-osiowe w wersji bramowej lub wysięgnikowej do frezowania i wiercenia elementów z drewna – 1 szt.

3. Numerycznie sterowane pionowe centrum obróbcze do obróbki elementów z drewna – 1 szt.

4. Sterowana numerycznie pilarka panelowa do rozkroju płyt – 1 szt.

5. Automatyczna strugarka profilująca z 5 agregatami frezującymi z systemem automatycznie wskazującym nastawy wrzecion – 1 szt.

6. Sterowana numerycznie szlifierka taśmowa z dwoma agregatami do obróbki powierzchni drewnianych – 1 szt.

7. Automatyczna prasa do montażu korpusów mebli skrzyniowych dla maksymalnych wymiarów korpusów – 1 szt.

 

Obligatoryjne warunki dotyczące przedmiotu zamówienia:

 

1. Zamówienie musi zostać wykonane jako całość. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych, uzupełniających i częściowych.

2. Wymagana jest szczegółowa specyfikacja techniczna obrabiarek zawierająca co najmniej wszystkie parametry określone w Załączniku nr 1 do zapytania.

3. Koszt transportu, rozładunku, montażu, uruchomienia maszyn wraz z uruchomieniem detali testowych uwzględnione w cenie.

4. W cenie oferty Oferent uwzględni wszystkie zobowiązania i koszty niezbędne do poniesienia dla realizacji Zamówienia bez zapewnienia mediów, przyłączy maszyn oraz fundamentów (po stronie Zamawiającego).

5. Wynagrodzenie ryczałtowe określone przez Oferenta zostanie ustalone na okres ważności Umowy i nie będzie podlegało zmianom.

6. Oferent zobowiązany jest zapewnić ubezpieczenie na czas dostawy, rozładunku i montażu maszyn.

7. Wszelkie rozliczenia dotyczące Zamówienia będą dokonywane w PLN.

8. Wymagane jest aby wszystkie ofertowane urządzenia dostarczane w ramach realizacji Umowy były w całości fabrycznie nowe oraz posiadały wymagane atesty, certyfikaty zgodności oraz aprobaty techniczne obowiązujące na terenie Unii Europejskiej.

9. Pełna dokumentacja maszyn i urządzeń dostarczona zostanie w języku polskim.

10. Terminy realizacji zamówienia:
> Termin dostawy zamówienia: w dniach od 01.02.2019 do 28.02.2019 po zgłoszeniu gotowości przez Zamawiającego;
> Termin montażu i uruchomienia maszyn: w ciągu 2 tygodni od dnia dostawy;
> Termin przeprowadzenia testów oraz szkoleń: w ciągu 1 tygodnia od zakończenia montażu i uruchomienia;

11. Zamawiający zastrzega sobie, że planowany termin realizacji Zamówienia może ulec zmianie w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie przewidywał lub nie mógł przewidzieć w dniu przygotowania Zapytania ofertowego. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu zakończenia Zamówienia z przyczyn niezależnych po uzyskaniu zgody Instytucji Zarządzającej na wydłużenie terminu realizacji tego zadania w ramach realizacji projektu.

12. Wymagane warunki płatności: zaliczka - 20%, płatność przed dostawą - 60%, 20% - po uruchomieniu, przeprowadzeniu testów i szkoleń (po zakończeniu zamówienia);

13. Gwarancja minimum 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

14. Gwarancja wsparcia dla operatora w pierwszych 6 miesiącach użytkowania w ciągu max. 8h roboczych oferenta od zgłoszenia (telefonicznie lub przez Internet w godzinach od 8-16)

15. Za zakończenie wykonania Zamówienia rozumie się łącznie:
> Dostawę, montaż, uruchomienie, testy oraz szkolenia w zakresie obsługi;
> Przekazanie dokumentacji maszyn;
> Przekazania danych kontaktowych w ramach „Gwarancji wsparcia”;
> Podpisanie końcowego protokołu odbioru zamówienia w dwóch egzemplarzach;

16. Termin ważności oferty minimum 45 dni.

 

 

 

Kod CPV

 

42642100-9

 

 

 

Nazwa kodu CPV

 

Obrabiarki do obróbki drewna

 

 

 

Harmonogram realizacji zamówienia

 

Terminy realizacji zamówienia:

Termin dostawy zamówienia: w dniach od 01.02.2019 do 28.02.2019 po zgłoszeniu gotowości przez Zamawiającego;

Termin montażu i uruchomienia maszyn: w ciągu 2 tygodni od dnia dostawy;

Termin przeprowadzenia testów oraz szkoleń: w ciągu 1 tygodnia od zakończenia montażu i uruchomienia;

 

 

 

Załączniki

 

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych (wzór)

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy (wzór)

Załącznik nr 1 - Specyfikacja techniczna oraz wymagane parametry minimalne

Zapytanie ofertowe 2/STWD/2018

 

 

 

Pytania i wyjaśnienia

 

Brak pytań i wyjaśnień

 

 

 

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

 

Oferent musi posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, objętej przedmiotem zamówienia. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie złożonego przez Oferenta aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

 

 

 

Dodatkowe warunki

 

Oferent nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

 

Dla potwierdzenia spełnienia warunku Oferent odpowiadając na Zapytanie ofertowe, powinien złożyć Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do przedmiotowego Zapytania.

 

 

 

Warunki zmiany umowy

 

Zamawiający zastrzega sobie, że planowany termin realizacji Zamówienia może ulec zmianie w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie przewidywał lub nie mógł przewidzieć w dniu przygotowania Zapytania ofertowego. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu zakończenia Zamówienia z przyczyn niezależnych po uzyskaniu zgody Instytucji Zarządzającej na wydłużenie terminu realizacji tego zadania w ramach realizacji projektu.

 

 

 

Ocena oferty

 

 

 

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

 

Kryterium nr 1 (waga 100%) – Całkowita cena ofertowa netto.
Do realizacji wybrana zostanie oferta z najniższą ceną netto.

 

 

 

Wykluczenia

 

Oferta będzie podlegała odrzuceniu, jeżeli:

a) Treść oferty nie odpowiada treści Zapytania ofertowego;

b) Oferta złożona przez Oferenta nie spełnia wymogów określonych w Zapytaniu ofertowym;

c) Oferta została złożona po wyznaczonym terminie;

d) Oferta nie zawiera wszystkich wymaganych informacji i dokumentów zgodnie z pkt. VII „Informacje na temat sposobu złożenia oferty”

e) Oferta została złożona przez Oferenta podlegającego wykluczeniu w związku z istnieniem powiązań osobowych lub kapitałowych.

 

 

 

Zamawiający - Beneficjent

 

 

 

Nazwa

 

STWD ROMAN BILECKI

 

 

 

Adres

 

Wiślana 25
85-773 Bydgoszcz
kujawsko-pomorskie , Bydgoszcz

 

 

 

Numer telefonu

 

52 344 08 08

 

 

 

NIP

 

5540155766

 

 

 

Tytuł projektu

 

Wdrożenie wyników prac B+R w postaci nowej, autorskiej Technologii Nieograniczonej Masowej Kastomizacji (UMC) pozwalającej na masową produkcję i sprzedaż on-line personalizowanych mebli z litego drewna.

 

 

 

Numer projektu

 

RPKP.01.06.02-04-0201/16-00

ROZMAWIAMY, DORADZAMY, DAJEMY RABATY

NASI KONSULTANCI SĄ DO PAŃSTWA DYSPOZYCJI

OBSŁUGA KLIENTA
PATRYK RULEWSKI
535 410 810
PON-PT
07:00 - 15:00
 
 
GODZINY PRACY
PON-PT
07:00 - 15:00
 
SALON FIRMOWY
ŁUKASZ LEWANDOWSKI
664 974 668
PON-PT
10:00 - 18:00
SB
09:00 - 14:00
 
 
GODZINY PRACY
PON-PT
10:00 - 18:00
SOB
09:00 - 14:00
 
INFORMACJE O DOSTAWIE
DAWID JENDRASZAK
535 410 755
PON-PT
07:00 - 15:00
 
GODZINY PRACY
PON-PT
07:00 - 15:00
 
PŁATNOŚCI I FAKTURY
AGATA BILECKA
(52) 360 61 61
PON-PT
07:00 - 15:00
 
 
GODZINY PRACY
PON-PT
07:00 - 15:00
 
 
 
MOŻESZ RÓWNIEŻ SKORZYSTAĆ Z NASZEGO FORMULARZA KONTAKTOWEGO
PRZEJDŹ DO FORMULARZA KONTAKTOWEGO
OPINIE NASZYCH KLIENTÓW
OCENA:
AUTOR: Małgorzata
DODANO: 30-04-2016

Zakupiliśmy z moim mężem, łóżko VINCI, buk olejowany. przepiękne łóżko, świetnie wykonane. Jesteśmy z mężem z zawodu technologami drewna. Widzieliśmy wiele fajnych mebli, jednak wyroby z The Beds to świetne meble. Jeśli ktoś chce stworzyć sobie odrobinę luksusu pod swym dachem, to gorąco polecam The Beds. pełen profesjonalizm, obsługa na wysokim poziomie. Pozdrawiam

OCENA:
AUTOR: Włodzimierz
DODANO: 05-02-2016

Zakupiłem u Państwa łóżko TI wysokie. Mebel spełnia moje oczekiwania, jest dokładnie taki jak w opisie, sama obsługa i dostawa na bardzo wysokim poziomie. Na podstawie mojego doświadczenia mogę polecić współpracę z Państwa Firma. Pozdrawiam życząc wszelkiej pomyślności w nadchodzącym i przyszłych latach.

LUB